Algemene voorwaarden Score Utica

A. Algemeen deel

Dit deel van de algemene voorwaarden van Score Utica is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Score Utica goederen en/of diensten van welke aard, en onder welke benaming, dan ook aan Klant levert.

1. Over Score Utica

Score Utica is sinds 2004 een volledig Nederlandse Cloud provider, en is daarmee de eerste Cloud Computing Provider van Nederland. Score Utica is gespecialiseerd in het leveren en beheren van totaaloplossingen op het gebied van Clouddiensten, gehost in een ISO 27001 gecertificeerd datacenter. Score Utica verzorgt duizenden online werkplekken en een veelvoud aan mailaccounts voor haar Klanten binnen het MKB, grootbedrijf, overheid en gezondheidszorg. U kunt met Score Utica contact opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Telefoon:
+31 (0)88-093 00 00.

E-mailadressen:
sales@score-utica.nl
servicecenter@score-utica.nl
administratie@score-utica.nl

Website:
www.score-utica.nl

Postadres:
De Limiet 13, 4131 NR Vianen

Kvk:
08035960

BTW:
NL005176219B02

2. Definities

In deze algemene voorwaarden dragen de volgende woorden en begrippen de navolgende betekenis, tenzij uit de context nadrukkelijk anders blijkt:

 1. Aanvaardingsdatum: datum waarop Klant een dienst van Score Utica kan gaan gebruiken.
 2. Account: Klantnaam waarmee Klant toegang krijgt tot een Systeem van Score Utica.
 3. Accountgegevens: de gegevens met betrekking tot een Account die Score Utica verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan Klant, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voor zover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer.
 4. Dienst: de specifieke telecommunicatiedienst of internetdienst die door Score Utica aan Klant wordt geleverd, welke nader kan worden omschreven in de betreffende Overeenkomst.
 5. Gesprekskosten: de verschuldigde kosten voor geschakelde (“switched”) telecommunicatiediensten.
 6. Handleiding: software en Klantendocumentatie die Score Utica gedurende de Overeenkomst aan Klant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot een Systeem van Score Utica.
 7. Homepage: een op naam van Klant gestelde internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een Website op het Internet.
 8. Maandelijkse vergoedingen: de maandelijks verschuldigde vergoeding voor een of meer diensten van Score Utica.
 9. Ingebruikstellingsdatum: de datum waarop Klant een dienst in gebruik neemt.
 10. Installatiekosten: de verschuldigde eenmalige kosten voor de installatie van een dienst (met inbegrip van de installatie van Serviceapparatuur indien van toepassing).
 11. Internet: het internationale, onderling verbonden netwerk van netwerken dat gebruik maakt van het TCP/IP protocol voor het uitwisselen van datacommunicatie.
 12. Kennisgeving Gereed voor Gebruik: kennisgeving door Score Utica aan Klant waarin Score Utica aangeeft dat de Dienst gereed is voor gebruik.
 13. Klant: iedere (rechts)persoon met wie Score Utica een Overeenkomst aangaat dan wel aan wie Score Utica een aanbieding doet, niet zijnde een consument.
 14. Klantapparatuur: de door Klant beschikbaar gestelde hardware, software, systemen, bekabeling en faciliteiten die tezamen met de Serviceapparatuur worden gebruikt om de Dienst te ontvangen.
 15. Klantgegevens: Gegevens met betrekking tot Klant, waaronder maar niet beperkt tot verzendende en ontvangende nummers en ip adressen, de datum, het tijdstip en duur van de gesprekken of overige gegevens die nodig zijn uitvoering van de Overeenkomst.
 16. Klantlocatie: een of meerdere in de Overeenkomst vermelde locaties of een netwerkaansluitpunt van een derde partij waar een Dienst dient te worden geleverd.
 17. Kosten: alle Gesprekskosten en/of Installatiekosten en/of Maandelijkse vergoedingen en alle overige door Klant aan Score Utica verschuldigde kosten en vergoedingen met betrekking tot een Dienst van Score Utica aan Klant.
 18. Looptijd van de dienst: de gehele periode gedurende welke de Dienst krachtens een Overeenkomst wordt geleverd.
 19. Login procedure: de procedure voorgeschreven door Score Utica teneinde Klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het Systeem.
 20. Netwerk: het Telecommunicatienetwerk en het VoIP Netwerk.
 21. Noodwerkzaamheden: werkzaamheden waarvan de uitvoering op het moment dat die wordt voorgesteld noodzakelijk is om bestaande omstandigheden te beëindigen, of om het ontstaan van omstandigheden te voorkomen, welke naar alle waarschijnlijkheid kunnen leiden tot: (i) gevaar voor personen of eigendommen, (ii) onderbreking van een Dienst die wordt geleverd door het Netwerk, of door een netwerk dat door derden wordt gegenereerd, (iii) aanzienlijke schade voor Score Utica of derden, alsmede zodanige andere werkzaamheden welke in redelijkheid onder alle omstandigheden tezamen met de bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.
 22. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RK 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 23. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Score Utica en Klant op grond waarvan Score Utica Diensten ten behoeve van Klant verricht.
 24. Partij: Score Utica c.q. Klant; “Partijen” worden dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
 25. Serviceapparatuur: de door Score Utica al dan niet op Klantlocatie geleverde hardware, software, systemen, bekabeling en faciliteiten teneinde levering van de Dienst aan Klant (of een derde partij aan wie Klant de dienst wederverkoopt) mogelijk te maken.
 26. Overeenkomst: een door Klant aan Score Utica verstrekt en door Score Utica aanvaard verzoek tot levering van een specifieke Dienst.
 27. Telecommunicatienetwerk: de van tijd tot tijd door Score Utica of een aan Score Utica gelieerde onderneming gebruikte, geëxploiteerde of in eigendom gehouden telecommunicatiesystemen.
 28. Toezichthouder: de Autoriteit Consument en Markt .
 29. Score Utica: Score Utica B.V. haar rechtsopvolger(s) en/of de door haar aangewezen (rechts)personen, alsmede de tot deze vennootschap behorende (groeps)maatschappijen in de zin van artikel 2:24b BW.
 30. Verbruikskosten: de verschuldigde kosten voor VoIP diensten op basis van verbruik, niet zijnde Gesprekskosten, zoals kosten voor telefoonnummers.
 31. Vertrouwelijke informatie: alle informatie (ongeacht de vorm waarin deze is vervat) die (i) betrekking heeft op de Overeenkomst, of (ii) door een der Partijen als vertrouwelijk wordt aangemerkt, of (iii) betrekking heeft op het bedrijf, de zaken, netwerken, Klanten, producten, ontwikkelingen, handelsgeheimen, knowhow en het personeel van een der Partijen (en, met betrekking tot Klant, met inbegrip van Klantgegevens) welke in redelijkheid beschouwd kan worden als zijnde vertrouwelijke informatie van de bekendmakende Partij.
 32. VoIP dienst: een dienst die telefonie over een Internet Protocol Netwerk mogelijk maakt, met de daarvoor benodigde Service apparatuur of ondersteunende diensten, zoals nader omschreven in de betreffende Overeenkomst.
 33. VoIP netwerk: de door Score Utica of een aan Score Utica gelieerde onderneming gebruikte, geëxploiteerde of in eigendom gehouden “Points of Presence”, netwerk “hubs”, en “host” computers in verband met de levering van een VoIP dienst.
 34. Werkdagen: elke dag met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen (Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag).
 35. Tenzij uit de context anders blijkt, houden verwijzingen in deze algemene Voorwaarden naar
 • een persoon tevens een verwijzing in naar een rechtspersoon, vereniging of vennootschap;
 • een persoon tevens een verwijzing in naar wettige persoonlijke vertegenwoordigers, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van die persoon;
 • een wet of wetsbepaling tevens een verwijzing in naar die wet of wetsbepaling zoals laatstelijk gewijzigd, aangepast of opnieuw van kracht geworden; en
 • een document tevens een verwijzing in naar dat document zoals dat van tijd tot tijd aangevuld of gewijzigd kan worden.
 1. Fair use: het redelijke gebruik door Klant van dataverkeer, diskruimte en/of belasting van het Systeem.
 2. Schijfruimte: geheugenruimte die Score Utica aan een Klant ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een Homepage of Website en overige Score Utica Diensten.
 3. Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Score Utica Klant toegang tot het netwerk verleent.
 4. Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een Homepage.
 5. Verkeersgegevens: de gegevens die Klant genereert op de systemen van Score Utica door van de Diensten gebruik te maken.

3. Algemene bepalingen

 1. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant, waaronder maar niet beperkt tot inkoop-, leverings- of betalingsvoorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Score Utica zijn geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Alle aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie waarop Ultica haar aanbieding of offerte baseert.
 4. Score Utica kan redelijkerwijs niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten.
 5. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Score Utica een opdracht schriftelijk heeft geaccepteerd dan wel met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreiding van de Overeenkomst zijn slechts bindend, voor zover Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Score Utica daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Score Utica anders aangeeft.
 7. Score Utica is te allen tijde gerechtigd om een aanvraag of bestelling, geheel of ten dele, zonder opgave van redenen te weigeren, ook indien de Klant al eerder Diensten van Score Utica heeft afgenomen, zonder daardoor op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.

5. Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst gaat in op de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Indien en voor zover de Overeenkomst tussen Score Utica en Klant een duurovereenkomst betreft, wordt deze aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.
 3. Na het verstrijken van de eerste periode van twaalf maanden wordt de Overeenkomst stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden en condities verlengd voor een daaropvolgende periode van twaalf maanden waarbij ieder der Partijen in het volgende jaar bevoegd is de Overeenkomst aan de andere Partij op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. De opzegtermijn gaat dan in op de eerste dag van de volgende maand. In geval van opzegging door Klant dient de kennisgeving van opzegging schriftelijk of per e- mail te worden gezonden aan de Afdeling Administratie van Score Utica via administratie@score-utica.nl.

6. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Klant is niet gerechtigd een Overeenkomst met Score Utica tussentijds op te zeggen.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is elk der Partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, indien:

– aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is/wordt verleend;

– ten aanzien van de andere Partij faillissement is/wordt aangevraagd;

– de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd;

– in rechte is komen vast te staan dat de andere Partij inbreuk maakt op een of meer intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van een derde.

 1. Elk der Partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien er sprake is van een of meer toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst door de andere Partij, mits daaraan een schriftelijke ingebrekestelling (per e- mail of brief) aan de andere Partij vooraf is gegaan waarin een redelijke termijn van minimaal 14 Werkdagen is gesteld voor zuivering van de tekortkoming. Onder wezenlijke verplichtingen worden in ieder geval verstaan betalingsverplichtingen van Klant, en /of verplichtingen tot medewerking en / of informatieverstrekking door Klant of een door Klant ingeschakelde derde.
 2. Score Utica is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen indien:

– Score Utica redelijk grond heeft om aan te nemen dat de Dienst voor frauduleuze of illegale doeleinden wordt gebruikt;

– Score Utica redelijke grond heeft om aan te nemen dat Klant deel uitmaakt van of betrokken is (geweest) bij criminele activiteiten of andere activiteiten die schadelijk voor Score Utica (kunnen) zijn.

– Klant enige verplichting voortvloeiend uit deOvereenkomst of de bijlagen niet nakomt, en Klant, na hiertoe in gebreke te zijn gesteld, niet binnen 14 dagen alsnog aan zijn verplichtingen voldoet

 1. Direct na beëindiging van de Overeenkomst uit welke hoofde dan ook staakt Klant het gebruik van de door Score Utica ter beschikking gestelde software, producten en diensten, waaronder maar niet beperkt tot de Overeenkomst en (bijbehorende) Diensten. Elk der Partijen retourneert op verzoek van de andere Partij kopieën van Vertrouwelijke informatie, waarbij de ontvangende partij op verzoek onverwijld schriftelijk bevestigt welke documentatie retour is ontvangen.
 2. Vergoedingen voor reeds door Score Utica verrichte prestaties worden bij beëindiging van de Overeenkomst direct opeisbaar, voor zover deze vergoedingen nog niet door Klant aan Score Utica zijn betaald.
 3. Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Partijen niet van het in deze algemene voorwaarden bepaalde ten aanzien van geheimhouding, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

7. Opschorting

 1. Indien Klant een of meerdere verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, is Score Utica bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst direct op te schorten.
 2. Klant kan zich alleen op opschorting beroepen indien zij Score Utica in gebreke heeft gesteld, waarbij aan Score Utica een redelijke termijn is gesteld om het gebrek te herstellen, en deze termijn is verstreken zonder dat Score Utica het gebrek heeft hersteld.
 3. Indien Score Utica de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst opschort wegens niet-nakoming door Klant van diens verplichtingen, is Klant verplicht Score Utica alle bij de uitvoering van een dergelijke opschorting en/of heringebruikname van de dienst in redelijkheid gemaakte Kosten en uitgaven te vergoeden.

8. Verplichtingen Score Utica

 1. Score Utica zal zich naar beste kunnen inspannen om met zorg haar Diensten uit te voeren en haar producten te leveren, in voorkomend geval steeds overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van Score Utica worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven. Alle leveringstermijnen zijn slechts indicatief en derhalve nimmer fataal.
 2. Score Utica is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden, ongeacht of dat geschiedt op grond van onderaanneming of inhuren/inlenen van personeel.

9. Verplichtingen Klant

 1. Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
 2. Klant stelt Score Utica zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
 3. Klant zal Score Utica toegang (doen) verlenen tot elke Klantlocatie, met inbegrip van de benodigde vergunningen, afstandsverklaringen of toestemmingen, welke Score Utica nodig heeft om aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen of om haar rechten daaronder uit te oefenen.
 4. Klant zal Score Utica schriftelijk in kennis stellen van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en alle overige veiligheidsverplichtingen die op Klantlocatie van kracht zijn. Score Utica zal zich daarop in redelijkheid inspannen om dergelijke gecommuniceerde voorschriften en vereisten na te leven wanneer zij zich op Klantlocatie bevindt.
 5. Klant stelt aan Score Utica alle faciliteiten en informatie beschikbaar welke Score Utica in redelijkheid verlangt teneinde haar in staat te stellen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen en haar rechten te kunnen uitoefenen.
 6. Klant garandeert en verbindt zich ertoe:
 7. De Serviceapparatuur en/of de softwarelicentie(s) die met de Serviceapparatuur wordt meegeleverd alleen te zullen gebruiken voor het ontvangen van de Dienst overeenkomstig de in redelijkheid van tijd tot tijd door Score Utica gegeven aanwijzingen, en voornoemde softwarelicentie(s) van software van derden alleen conform de daarvoor geldende algemene voorwaarden van die derde te zullen gebruiken. Klant verbindt zich ertoe kennis te nemen van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van derden en deze te accepteren. De algemene voorwaarden van software van derden, die door of via Score Utica aan Klant ter beschikking wordt gesteld, zijn te raadplegen op de Website van Score Utica;
 8. De Serviceapparatuur (of woorden of labels die zich op de Serviceapparatuur bevinden) en het Netwerk niet te zullen verplaatsen, aanpassen, verhuizen, of anderszins te beïnvloeden;
 9. De serviceapparatuur niet door anderen dan een door Score Utica gemachtigde vertegenwoordiger te laten repareren of onderhouden; de op elke Klantlocatie geïnstalleerde Serviceapparatuur tegen diefstal en schade te verzekeren en verzekerd te houden;
 10. De Serviceapparatuur niet te (laten) bezwaren met lasten, verplichtingen, pandrechten of anderszins. De eigendom van de Serviceapparatuur blijft te allen tijde berusten bij Score Utica, een aan Score Utica gelieerde onderneming, of hun onderaannemers;
 11. Score Utica toe te staan de Serviceapparatuur op elk redelijk moment te inspecteren, testen, onderhouden en vervangen;
 12. De in redelijkheid door Score Utica gegeven instructies met betrekking tot het – op eigen kosten – aanpassen van Klantapparatuur op te volgen teneinde de dienst te kunnen ontvangen; en
 13. Score Utica bij beëindiging van een dienst toegang te verlenen tot elke Klantlocatie om de Serviceapparatuur te verwijderen. Indien verbouwingen of aanpassingen aan Klantlocatie noodzakelijk waren om de dienst te kunnen ontvangen, is Score Utica niet verplicht Klantlocatie in dezelfde staat terug te brengen waarin deze zich vóór de levering van de dienst bevond.
 14. Klant garandeert en verplicht zich ertoe bij het gebruik van de Diensten te zullen voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen en voorschriften en de Diensten niet te zullen gebruiken voor illegale of immorele doeleinden. Als Score Utica geografische nummers uitgeeft aan Klant verklaart Score Utica de voorwaarden die de Toezichthouder hieraan thans stelt (zoals hieronder nader omschreven) één op één van toepassing op de diensten die Score Utica levert aan Klant. Het gebruik van geografische nummers kent onder andere de hiernavolgende belangrijke beperking: geografische nummers mogen slechts gebruikt worden binnen Nederland in het netnummergebied waarvoor zij bestemd zijn. Dit leidt tot onder meer de volgende aandachtspunten:
 15. Het is Klant niet toegestaan om geografische nummers uit een bepaald netnummergebied in gebruik te geven voor afname van de Dienst in een ander netnummergebied;
 16. Klant dient toezicht te houden op juist gebruik door haar Klanten van de geografische nummers die aan Klant zijn uitgegeven door Score Utica;
 17. Klant dient zich te onthouden van elke uiting richting haar (potentiële) Klanten waarmee de indruk gewekt zou kunnen worden dat het gebruik van de geografische nummers voor de Dienst niet is gebonden aan netnummergebieden;
 18. Het is Klant evenmin toegestaan om Nederlandse nummers te (laten) gebruiken in andere landen dan Nederland. Klant dient voor het toezicht hierop de nodige maatregelen te treffen en mag met deze mogelijkheid zeker niet adverteren. Klant vrijwaart Score Utica en aan Score Utica gelieerde ondernemingen voor en tegen elk verlies, schade, kosten, of uitgaven die het gevolg zijn van of voortvloeien uit een schending of schendingen van de in artikel vermelde garanties en/of tegen vorderingen en aansprakelijkstellingen van derden, waaronder de Toezichthouder, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Dienst en welke betrekking hebben op een handeling of verzuim van Klant en welke een inbreuk (kunnen) vormen op artikel 9 Het is mogelijk dat de Toezichthouder of andere officiële regelgevende instanties de voorwaarden voor gebruik van geografische nummers in de toekomst zullen wijzigen. In alle gevallen zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing.
 19. Klant vrijwaart Score Utica voor en tegen elk verlies, schade, kosten, en uitgaven die het gevolg zijn van enige tekortkoming van Klant in de nakoming van zijn verplichtingen en stelt Score Utica terzake volledig schadeloos.
 20. Klant is aansprakelijk voor alle schade aan de Serviceapparatuur of aan het Netwerk als gevolg van (i) een handeling of verzuim van Klant of een schending van Klant van de bepalingen van de Overeenkomst, of (ii) defecten of storingen aan door Klant of diens vertegenwoordigers, werknemers, of leveranciers geleverde apparatuur of faciliteiten, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – Klantapparatuur. Score Utica is niet aansprakelijk voor door Klant gemaakte kosten welke voortvloeien uit een defect of storing van dergelijke apparatuur of faciliteiten, met inbegrip van Klantapparatuur.
 21. Klant garandeert dat hij alle licenties en/of toestemmingen heeft en zal behouden die krachtens enige relevante wetgeving, voorschrift, of ambtelijk bevel verplicht zijn om de Diensten te ontvangen en om Klantapparatuur te gebruiken en aan te sluiten op het Netwerk en de Serviceapparatuur.
 22. Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het Systeem. Het is Klant verboden processen of programma’s – al dan niet via het Systeem – op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Score Utica, overige Klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie door Klant, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is Klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door Score Utica toegestane verbinding met het Systeem bestaat.
 23. Het is Klant niet toegestaan de Diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, de codes van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
 24. Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook e-mail begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een Website, e-mailadres of andere dienst bij Score Utica;
 25. Het inbreuk plegen op auteursrechten of het anderszins handelen in strijd met (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;
 26. Het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
 27. Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 28. Hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet;
 29. Vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;
 30. Het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
 31. Het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden.
 32. Het is Klant niet toegestaan zijn Account, de Handleiding of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij hierover overeenstemming is bereikt tussen Score Utica en Klant. Onverminderd het voorgaande is het Klant wel toegestaan door een derde een Website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. Klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Account en wachtwoord.
 33. Klant draagt zorg voor adequate bescherming tegen virussen, onder meer door gebruikmaking van antivirus software.
 34. Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het Systeem mogelijk te maken. Score Utica kan tegen betaling vooraf een inventarisatie doen. Score Utica kan dan tegen meerprijs een rapport opmaken waaruit de geschiktheid en/of beperkingen van de aanwezige hardware en software blijkt.
 35. Klant is gebonden aan de hoeveelheid Schijfruimte zoals beschreven in de Overeenkomst. Klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding zal Score Utica Klant informeren. Klant wordt in de gelegenheid gesteld de overschrijding terug te brengen. Is dit niet binnen een week gerealiseerd zal Score Utica Klant doorbelasten voor de overschreden hoeveelheid Schijfruimte vanaf het moment dat dat door Score Utica is geconstateerd. Facturering geschiedt per 1e van de maand.
 36. Klant geeft bij deze toestemming aan Score Utica zijn persoonsgegevens en/of die van haar werknemer(-s) op te nemen in de registratie van Score Utica voor zover benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Klant staat ervoor in dat zij van haar werknemer(-s) uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft voor deze verwerking van persoonsgegevens door Score Utica. Deze registratie bevat zowel Account- als Verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Score Utica en wordt niet zonder toestemming van Klant aan derden verstrekt, tenzij Score Utica hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, of dit noodzakelijk mocht zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 37. Klant kan een verzoek doen tot inzage of verwijdering van de eigen Accountgegevens. Hij of zij kan dit vergezeld van (een kopie van) het (geldige) identiteitsbewijs of uittreksel van de Kamer van Koophandel per post of fax naar Score Utica sturen. Score Utica tracht deze verzoeken kosteloos en binnen 3 Werkdagen per e-mail te beantwoorden. Klant heeft tegen vergoeding tevens recht op beperkte inzage in de Verkeersgegevens van het Account. Het gaat hierbij om de inlogtijdstippen van het eigen Account, tot maximaal één (1) maand voor het moment van aanvraag. Ook voor deze inzage is (een kopie van) een (geldig) identiteitsbewijs of uittreksel van de Kamer van Koophandel vereist. Score Utica tracht deze verzoeken binnen 5 Werkdagen per e-mail te beantwoorden. Score Utica bewaart de paspoortkopieën niet langer dan noodzakelijk voor de vaststelling van de identiteit van de tekenbevoegde van Klant. Bij sommige diensten bestaat de mogelijkheid tot inzage in het eigen dataverkeer, voor zover deze gegevens bekend zijn. Specifieke aanvullende voorwaarden hiervoor worden bij deze diensten apart bekend gemaakt.

10. Overdracht van rechten en plichten

 1. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen die hij op grond van de Overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van Score Utica. De beperking van de overdraagbaarheid heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Score Utica is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen door Klant aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.
 3. Klant leent bij voorbaat haar medewerking voor overdracht door Score Utica van haar rechtsverhouding jegens Klant aan een derde conform artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek indien dit geschiedt in het kader van een overdracht van de onderneming van Score Utica aan een derde, waarbij zowel de verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten worden overgedragen aan deze derde.

11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de in het kader van de Overeenkomst door Score Utica aan Klant ter beschikking gestelde werken, waaronder maar niet beperkt tot software, databestanden, apparatuur, documentatie, rapporten, offertes, ontwerpen, octrooien, modellen, merken en handelsnamen, berusten uitsluitend bij Score Utica, aan Score Utica gelieerde ondernemingen, diens licentiegevers, of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt de gebruiksrechten voor gebruik binnen haar eigen organisatie, die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen Partijen gesloten Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet- overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar, tenzij door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders in de Overeenkomst is overeengekomen.
 2. Klant is niet gerechtigd de handelsnamen, merken, logo’s of symbolen van Score Utica of aan Score Utica gelieerde onderneming zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Score Utica te gebruiken.
 3. Score Utica staat ervoor in dat zij volledig bevoegd is de in deze Overeenkomst bedoelde rechten te verlenen.
 4. Klant zal geen aanduiding(-en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende a uteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, Websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten wijzigen).
 5. Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Score Utica steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, Websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan Klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal dergelijke technische voorzieningen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
 6. Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Score Utica van apparatuur, programmatuur, voor Websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Klant vrijwaart Score Utica tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.
 7. Klant garandeert dat in zijn naam geregistreerde of beheerde domeinnamen geen handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van derden zullen schenden en dat hij de regels en procedures van de betreffende met de registratie van domeinnamen belaste autoriteiten, domeinnaamregisters en registratiebureaus zal naleven. Klant vrijwaart Score Utica en aan Score Utica gelieerde ondernemingen voor en tegen alle verlies, schade, kosten en uitgaven voortvloeiend uit of verband houdend met een schending van dit artikel. Klant doet onherroepelijk afstand van alle vorderingen die hij mocht hebben op Score Utica of op aan Score Utica gelieerde ondernemingen welke voortvloeien uit handelingen of verzuim van domeinnaamregisters en registratiebureaus of andere autoriteiten. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van Klant en Score Utica aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam.
 8. Door Score Utica in verband met een VoIP dienst aan Klant toegewezen Internet Protocol (“IP”) adressen mogen slechts worden gebruikt in verband met die VoIP dienst. Indien die VoIP dienst, om wat voor reden ook wordt opgeheven (met inbegrip van beëindiging van de Overeenkomst of van de VoIP dienst), komt het recht van Klant om het IP adres te gebruiken onmiddellijk te vervallen en dienen de IP adressen onmiddellijk aan Score Utica te worden geretourneerd. Elke schending van het bepaalde in artikel 11 vormt een wezenlijke schending van de Overeenkomst.

12. Aansprakelijkheid

 1. Indien en voor zover op Score Utica enige aansprakelijkheid jegens Klant rust is Score Utica, behoudens in de gevallen van opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst tussen Partijen. De totale aansprakelijkheid van Score Utica wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van dat Klant verschuldigd is aan Score Utica op basis van de Overeenkomst gedurende de laatste zes (6) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit(excl. BTW). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Score Utica, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. De aansprakelijkheid van Score Utica voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan Score Utica voorgeschreven zaken, materialen, of programmatuur aan derden is uitgesloten.
 3. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Score Utica wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 4. Aansprakelijkheid van Score Utica voor schade aan derden is uitgesloten. Klant vrijwaart Score Utica voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van Score Utica jegens Klant is uitgesloten.
 5. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het uitvallen of niet volledig functioneren of verstoord zijn van de diensten van Score Utica door onvoorziene tijdelijke of plotselinge toename in het dataverkeer, onderbreking in of blokkering van de toegang tot het Systeem of het Internet bij Score Utica of derden, stroomstoring, vernieling, beschadiging en enige andere oorzaak buiten de invloedssfeer van Score Utica alsmede in het geval van (regulier) onderhoud is uitdrukkelijk uitgesloten en vormt geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Score Utica jegens Klant.
 6. Tekortkomingen in telecommunicatienetwerken, datanetwerken, netwerkaansluitpunten, randapparatuur en overige voorzieningen van derden zijn niet aan Score Utica toerekenbaar en vormen nooit grondslag voor opschorting van (betalings)verplichtingen.
 7. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Score Utica, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Score Utica uit hoofde van deze algemene voorwaarden geheel onverlet.
 8. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Score Utica.
 9. Tenzij nakoming door Score Utica blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Score Utica wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Klant Score Utica onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Score Utica ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Score Utica in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Score Utica meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Score Utica vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 11. Klant aanvaardt dat Score Utica niet bij machte is redactionele of andere controle uit te oefenen op de content die wordt geplaatst op de diensten of die door het gebruik van Klant van de diensten toegankelijk wordt en dat Score Utica niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de kwaliteit, inhoud, of juistheid van de informatie die via of als gevolg van het gebruik van de diensten wordt ontvangen.
 12. Score Utica is jegens de Klant niet aansprakelijk voor (dagelijkse) onderhoud voor behoud van de goede werking van de Diensten.

13. Overmacht

 1. Geen van Partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid die in redelijkheid buiten de macht van een Partij ligt en van invloed is op de nakoming van diens verplichtingen, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – brand, overstromingen, explosies, ongevallen, oorlog, terrorisme, stakingen, embargo’s, overheidsvoorschriften, burgerlijke of militaire autoriteiten, natuurrampen, en wijzigingen in wetten en voorschriften, overmacht van toeleveranciers van Score Utica, elektriciteitsstoring, storing van Internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten.
 2. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

14. Geheimhouding

 1. Klant verplicht zich tot geheimhouding omtrent alle Vertrouwelijke informatie die zij van en/of over Score Utica heeft ontvangen. Klant legt deze verplichting tevens op aan haar medewerkers alsmede aan door haar ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen.
 2. De in het eerste lid genoemde verplichting tot geheimhouding is niet van toepassing op (vertrouwelijke) Informatie waarvan Klant aantoont dat deze informatie:

– Op het tijdstip van bekendmaking publiekelijk toegankelijk is;

–  Reeds bekend was bij en in het rechtmatige bezit was van Klant en tot zijn vrije beschikking stond voorafgaand aan de bekendmaking hiervan door Score Utica;

–  Door Klant te goeder trouw en zonder plicht tot geheimhouding via een derde is verkregen;

– Onafhankelijk van Score Utica door Klant is ontwikkeld en/of verzameld;

– Op grond van enige wettelijke bepaling of op verzoek van enig toezichthoudend of regelgevend orgaan, aan wiens gezag Klant is onderworpen, dient te worden bekend gemaakt.

 1. Ieder der Partijen die voor de fase van onderhandeling of onderzoek van Score Utica informatie ontvangt over één van haar ideeën of concepten, of een demonstratie hiervan heeft gehad, dient dit te behandelen als strikt vertrouwelijk. Zij zullen slechts die medewerkers hiervan op de hoogte stellen, voor wie het strikt noodzakelijk is op de hoogte gesteld te worden voor de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden. Indien Klant gedurende of na de fase van onderhandeling of onderzoek aan Score Utica te kennen heeft gegeven geen interesse te hebben in de diensten of producten van Score Utica, dan wel niet met Score Utica tot overeenstemming komt, zal Klant geen verdere activiteiten van welke aard dan ook met betrekking tot de hierin genoemde informatie of ideeën/concepten ondernemen.
 2. Klant zal in (sociale) media geen uitlatingen doen over Score Utica, haar medewerkers, de producten en diensten van Score Utica waarmee aan de goede naam van Score Utica schade kan worden berokkend.

15. Kosten en betalingsvoorwaarden

 1. Klant dient alle Kosten overeenkomstig de bepalingen van dit artikel te voldoen.
 2. Indien Score Utica de prijs dient te verhogen, dan zal Score Utica Klant daarvan tenminste 1 (één) maand voorafgaand aan de prijswijziging op de hoogte stellen. Voor wijziging van Gesprekskosten geldt een kennisgevingstermijn van 7 Werkdagen. De prijsstijgingen zijn in beginsel gebaseerd op de Consumentenprijsindex van het CBS. Mocht de prijsstijging hoger zijn dan een prijsstijging op basis van de Consumentenprijsindex van het CBS, bijvoorbeeld door een verhoging van de prijzen door een of meer leveranciers van Score Utica, dan is Klant bevoegd de Overeenkomst schriftelijk via e-mail op te zeggen tegen de eerste dag van de maand volgend op de aankondiging van de prijswijziging. Indien Klant de Overeenkomst niet opzegt binnen 1 (één) maand na de kennisgeving van de prijsverhoging, wordt Klant geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard. Mocht Score Utica de prijs verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is Klant bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Alle prijzen en tarieven in een Overeenkomst tussen Score Utica en Klant zijn in euro’s aangegeven, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.
 4. Klant dient alle betalingen aan Score Utica in euro’s te voldoen.
 5. Gesprekskosten en/of verbruikskosten zijn verschuldigd vanaf de datum waarop Klant de dienst voor het eerst in gebruik neemt en worden door Score Utica maandelijks achteraf gefactureerd.
 6. Installatiekosten zijn verschuldigd vanaf de betrokken Ingebruikstellingsdatum of Aanvaardingsdatum en kunnen door Score Utica op dat moment of op enig moment daarna worden gefactureerd.
 7. Maandelijkse vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de betreffende Ingebruikstellingsdatum of Aanvaardingsdatum en worden door Score Utica maandelijks vooruit gefactureerd. Diensten die slechts voor een gedeelte van een maand zijn geleverd worden pro rata in rekening gebracht.
 8. Klant is verplicht Score Utica door middel van het machtigingsformulier in de bijlage te machtigen de door Klant verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn IBAN- rekeningnummer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien een incasso- opdracht niet uitvoerbaar is, dan is Klant een administratievergoeding van 25 EURO verschuldigd aan Score Utica.
 9. Alle facturen dienen door Klant betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen deze betalingstermijn, zal Score Utica een schriftelijke ingebrekestelling zenden waarin een redelijke termijn van 5 dagen is gesteld om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien Klant ook niet voldoet aan zijn betalingsverplichting binnen deze termijn, is Klant de alsdan geldende wettelijke rente aan Score Utica verschuldigd plus 2 % per maand over het verschuldigde bedrag. Daarnaast behoudt Score Utica zich het recht voor om aanspraak te maken op vergoeding van alle door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten.
 10. Score Utica is steeds gerechtigd van Klant te verlangen voldoende zekerheid te stellen – al dan niet in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie – voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen. Komt Klant zijn betalingsverplichting niet na, en heeft Klant ook niet voldoende zekerheid gesteld, dan is Score Utica gerechtigd om de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

16. Privacy

 1. Klant staat ervoor in dat hij bij de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid voor de (persoons-)gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Score Utica worden verwerkt, ligt volledig bij Klant. Klant staat er tegenover Score Utica voor in, dat de verwerking van de (persoons-)gegevens geheel rechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde.
 2. Klant vrijwaart Score Utica voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Klant wordt gehouden of waarvoor Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Score Utica toerekenbaar zijn.
 3. Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Klant Score Utica desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Klant uitvoering geeft aan de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 4. Indien Klant bij het gebruik van de diensten van Score Utica persoonsgegevens invoert, opslaat of anderszins verwerkt volgens de terminologie van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, is Klant de ‘verantwoordelijke’ en Score Utica de ‘bewerker’ in de zin van die wet.
 5. Score Utica zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen, zoals bedoeld in artikel 14 Wet Bescherming Persoonsgegevens. Score Utica staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Score Utica, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Klant de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Klant voor het door haar gespecificeerde doel.
 6. De door Score Utica te nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen steeds voldoen aan de daarvoor geldende algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden zoals de ISO27001.

17. Concurrentie

 1. Het is Klant niet toegestaan om, zolang de relatie tussen Klant en Score Utica voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, medewerkers van Score Utica in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Score Utica.
 2. Onder medewerkers van Score Utica worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Score Utica of van één van de aan Score Utica gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes (6) maanden geleden in dienst van Score Utica of van één van de aan Score Utica gelieerde ondernemingen waren.

18. Toepasselijk recht en geschillen

 1. De Overeenkomst tussen Score Utica en Klant wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle op deze Overeenkomst betrekking hebbende geschillen tussen Score Utica en Klant dienen in eerste aanleg bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Midden-Nederland.

19. Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 2. Wijzigingen of aanpassingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen Score Utica en Klant zijn overeengekomen.
 3. Degene die de Overeenkomst met Score Utica namens Klant aangaat, wordt verondersteld rechtsgeldig bevoegd te zijn om namens Klant deze Overeenkomst aan te gaan. Klant is verplicht om eventuele wijzigingen in de vertegenwoordiging van Klant tijdig en schriftelijk aan Score Utica mede te delen.

4.      Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. In geval van een wijziging in de algemene voorwaarden zal Score Utica Klant daarvan uiterlijk één maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging per e-mail of brief in kennis stellen. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met de wijziging, zal voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging (i) Klant Score Utica daarvan in kennis stellen, en Score Utica met Klant in overleg treden. Klant is, indien Partijen niet tot een passende oplossing komen, in dat geval gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

B. Specifiek deel Telecomdiensten

Indien de door Score Utica aan Klant te leveren Dienst een van onderstaande Diensten betreft, dan is naast het algemeen deel van deze algemene voorwaarden ook het specifieke deel van deze algemene voorwaarden van toepassing, dat op de desbetreffende Dienst betrekking heeft.

20. Activering van de Dienst en aanvaarding door Klant

 1. Alvorens de Dienst te leveren, zal Score Utica zodanige testen uitvoeren als zij noodzakelijk acht om vast te stellen dat aan al het nodige is voldaan om de dienst aan Klant te leveren en, nadat deze tests met succes zijn afgerond, zal Score Utica in redelijkheid al het nodige doen om een Kennisgeving Gereed voor Gebruik aan Klant te doen toekomen.
 2. Klant wordt geacht de dienst te hebben aanvaard (i) per de datum van ontvangst van de betreffende Kennisgeving Gereed voor Gebruik of (ii) indien Klant geen Kennisgeving Gereed voor Gebruik heeft ontvangen, per de Aanvaardingsdatum zoals in de betreffende Overeenkomst is vermeld, of (iii) indien de Aanvaardingsdatum niet wordt vermeld, de datum waarop Klant de dienst voor het eerst gebruikt.

21. Verrichten van de Dienst

 1. Bij het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zal Score Utica te allen tijde in redelijkheid de bekwaamheid en zorgvuldigheid van een vakkundig exploitant van openbare telecommunicatie dan wel aanbieder van aan Internet gerelateerde diensten betrachten.
 2. Score Utica zal zich in redelijkheid ervoor inspannen ervoor te zorgen dat elke Dienst voldoet aan de omschrijving en/of het niveau als gespecificeerd of waarnaar wordt verwezen in de relevante Overeenkomst en/of een eventueel toepasselijke, aanvullende Service Level Agreement.

C.   Specifiek deel Hostingdiensten

Indien de door Score Utica aan Klant te leveren Dienst een van onderstaande diensten betreft, dan is naast het algemeen deel van deze algemene voorwaarden ook het specifieke deel van deze algemene voorwaarden van toepassing, dat op de desbetreffende Dienst betrekking heeft.

22. Verplichtingen van Score Utica

 1. Score Utica spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
 • Het verlenen van aansluiting op het Systeem aan Klant voor de in de Overeenkomst bepaalde Score Utica dienst(en);
 • Het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het Systeem gemaakt kunnen worden;
 • De beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.
 1. Score Utica kan geen onbelemmerde toegang tot het Systeem garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Score Utica Diensten.
 2. Score Utica onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van Klanten en stelt deze niet ter beschikking aan derden zonder toestemming van Klant, tenzij Score Utica hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

23. Diensten van Score Utica

 1. Score Utica verleent voor toegang tot het Systeem aan Klant een niet-exclusief en niet- overdraagbaar recht om het Systeem en de Handleiding voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken. Het is Klant niet toegestaan de handleiding te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van kopieën zal Klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, ongewijzigd in stand laten.
 2. Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt.
 3. Score Utica biedt Klanten de mogelijkheid een Homepage te openen. Score Utica stelt hiertoe beperkte schijfruimte beschikbaar.

24. Domeinnaamregistraties

 1. Score Utica verzorgt in opdracht van Klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en/of Verisign Inc. en/of een andere door Score Utica nader te bepalen organisatie. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van Klant en Score Utica aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

25. Beheer van het Systeem

 1. Score Utica is gerechtigd het Systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het bedrijfskritisch benodigde onderhoud. Score Utica zal regulier onderhoud met Klant overleggen en indien gewenst uitvoeren op gepaste tijden. Is de acuutheid van de ingreep dermate groot dat overleg niet mogelijk is zal Klant wel een melding krijgen van de ingreep.
 2. Score Utica is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de login procedure, in het Account en in de e-mailadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Klant jegens Score Utica ontstaat. Score Utica zal in een dergelijk geval Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

26. Gebruikers

 1. De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor het daarin opgenomen aantal gebruikers. Indien Klant toegang heeft tot het Score Utica Klanten portaal is het mogelijk en toegestaan om zelfstandig gebruikers toe te voegen. Gebruikers weghalen kan uitsluitend schriftelijk met inachtneming van de overeengekomen looptijd van het contract en de daaraan gekoppelde opzegperiode.

27. Fair-Use policy

Netwerk

 1. Het is Klanten van Score Utica niet toegestaan de systemen en/of netwerken van Score Utica te gebruiken om:
 • Inbreuk te maken op de privacy van individuele gebruikers door middel van het bekijken van hun e-mail of hun private communicatie met andere gebruikers;
 • Ongeoorloofde toegang te verkrijgen of pogen te verkrijgen tot systemen of netwerken, daaronder begrepen enige poging een Systeem of een Netwerk te proben, scannen of testen op kwetsbaarheden, of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken zonder expliciete toestemming van de eigenaar van het Systeem of het Netwerk;
 • Zonder toestemming data of verkeer van enig Netwerk of Systeem te monitoren zonder expliciete toestemming van de eigenaar van het Systeem of het Netwerk;
 • Diensten aan een gebruiker, Systeem of Setwerk te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, mailbombing, flooding, moedwillige pogingen een Systeem te overbelasten, en broadcast-aanvallen;
 • Een of meer wachtwoorden van een andere gebruiker te kopiëren of te wijzigen, of zich voor te doen als een andere gebruiker, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van die gebruiker;
 • Frauduleuze aanbiedingen te doen om producten, onderwerpen of diensten te kopen of te verkopen, of om enige vorm van financieel bedrog te promoten, zoals (maar niet beperkt tot) “piramide-systemen”, “snel rijk worden-systemen” of “kettingbrieven”;
 • Identificerende netwerk-header-informatie toe te voegen, te verwijderen of te veranderen met het doel te bedriegen en te misleiden;
 • Te pogen zich als een ander voor te doen door gebruikmaking van vervalste headers of andere identificerende informatie;
 • Toegang te verkrijgen, of pogen toegang te verkrijgen tot de Accounts van anderen, of om binnen te dringen, of pogen binnen te dringen, in beveiligingsmaatregelen van de computersoftware of -hardware, elektronische communicatiesystemen of telecommunicatiesystemen van Score Utica of een andere partij, ongeacht of de toegang resulteert in beschadiging of verlies van gegevens;
 • Enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat inbreuk maakt op enig auteursrecht, handelsnaam, merk, octrooi, model, know how, of enig ander intellectueel eigendomsrecht van een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, het ongeoorloofd kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, het digitaliseren en distribueren van fotomateriaal uit tijdschriften, boeken of andere auteursrechtelijk beschermde bronnen, en het ongeoorloofd verzenden van auteursrechtelijk beschermde software;
 • Persoonlijke gegevens van derden te verzamelen, of pogen te verzamelen, zonder hun medeweten of instemming;
 • E-mail te versturen, berichten te posten of anderszins te doen om de Website, producten, onderwerpen of diensten te kopen, te verkopen, of te promoten zonder expliciet vooraf verkregen toestemming van derden om zulks te doen.

E-Mail

 1. Het is Klant niet toegestaan om:
 • Ongevraagde commerciële e-mail (“UCE”) of ongevraagde bulk e-mail (“UBE”) te verzenden naar enige internetgebruiker via een Score Utica Account of via enige andere netwerkverbinding die op enigerlei wijze Score Utica impliceert;
 • E-mail, al of niet anoniem, te gebruiken om bedreigende of overlast gevende boodschappen te verzenden;
 • E-mail te verzenden naar meer dan in totaal 1000 adressen zonder voorafgaande toestemming van Score Utica;
 • Enig deel van de header-informatie in een e-mailbericht te vervalsen;
 • Tijdelijk of permanent een onvoldoende beveiligde mailserver aan het Netwerk van Score Utica te koppelen. Uw mailserver mag alleen binnenkomende e-mail accepteren die bestemd is voor uw eigen domein(en), en alleen uitgaande e-mail verzenden als die afkomstig is uit uw eigen Netwerk/IP-reeks. Uw server mag onder geen beding mail afkomstig van buiten uw Netwerk accepteren en deze vervolgens eveneens buiten uw Netwerk afleveren. Kortom: uw mailserver moet begin- of eindstation voor e-mail zijn, geen tussenstation. Score Utica behoudt zich expliciet het recht voor een onvoldoende beveiligde mailserver zonder kennisgeving vooraf te blokkeren;
 • Elke vorm van mailinglist-gebruik binnen het Netwerk van Score Utica moet voldoen aan de richtlijnen van MAPS http://mail-abuse.com en RFC 3098 http://www.faqs.org/rfcs/rfc3098.html. Deze richtlijnen maken integraal deel uit van deze Fair Use Policy.

WWW

 1. Score Utica behoudt zich het recht voor enige door Klant geopenbaarde of verveelvoudigde informatie, die als aanstootgevend wordt beoordeeld, of onwettig is volgens nationale of internationale regelgeving, van zijn servers te verwijderen. Onder ‘aanstootgevend’ wordt tevens verstaan het adverteren van de Website op een wijze die in de artikelen 1 en 2 van deze Fair Use Policy wordt verboden, in het bijzonder door middel van ‘spamvertizing’, waarbij het niet van belang is of het adverteren van de Website via een andere ISP plaatsvindt. Herhaalde klachten kunnen resulteren in het opheffen van het Account van Klant en het verwijderen van opgeslagen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving.

Shared Hosting Fair Use Policy (FUP)

 1. Het is Klanten die gebruik maken van shared hosting bij unlimited use toegestaan onbeperkt gebruik te maken van de door Score Utica aan Klanten ter beschikking gestelde faciliteiten in termen van opslagruimte en bandbreedte, voor zover Klant niet significant meer opslagruimte en bandbreedte verbruikt dan een gemiddelde andere gebruiker van dezelfde shared hosting dienst. De meetgegevens van Score Utica zijn daarvoor bepalend.
 2. Het is Klanten niet toegestaan IRC, bots of clients op de shared hosting servers plaatsen.
 3. Ten minste 90% van de Website van Klanten die gebruik maken van shared hosting (html) dient “gelinkt” te zijn aan files (.gif, .jpeg, etc.). Websites die geen HTML-documenten en/of een groot aantal niet gelinkte files bevatten, worden geacht te dienen voor data opslag en zullen van Score Utica na notificatie 24 uur de tijd om dit aan te passen.
 4. Klanten dienen in geval van shared hosting bij gebruik van een webmail faciliteit uit te gaan van een redelijk en normaal gebruik van de e-mail faciliteit, waarbij e-mail bestanden inclusief bijlagen groter dan 1 Mb niet langer dan 3 maanden zullen worden bewaard.
 5. Als, in de opinie van Score Utica, Klant de bepaling van deze Fair Use Policy heeft overschreden, behoudt Score Utica zich uitdrukkelijk het recht voor de aan Klant verstrekte toegang tot- en gebruik van de producten en diensten van Score Utica buiten gebruik te stellen conform de algemene voorwaarden.
 6. Overtredingen van deze FUP kunnen gemeld worden aan: abuse@score-utica.nl. Voor meer informatie over deze FUP kunt u contact opnemen met Score Utica.

HEEFT U EEN VRAAG? WIJ HELPEN U GRAAG VERDER. NEEM CONTACT OP MET EEN VAN ONZE SPECIALISTEN.

Neem contact